Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

A) Genel Bilgilendirme

Öğüt Grup A.Ş. (www.kumanyagonder.com) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

B) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Elektronik ticaret portalları kurmak, işletmek, bunlar üzerinden her çeşit mal ve hizmetin ticaretini yapmak başta olmak üzere, “Öğüt Grup A.Ş. şirket Ana Sözleşmesi”nde detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetler dolayısıyla; gerek 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bunların ikincil mevzuatları, yönetmelikler ve gerekse tarafınızla akdettiğimiz üyelik sözleşmesi ve/veya mesafeli satış sözleşmesi gibi sözleşmelerin ifası, bu sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla veya sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kişisel verileriniz, toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, www.kumanyagonder.com ve Mobil Uygulamalar’a üye olabilmeniz, bu kapsamda giriş-çıkış yapabilmeniz, sipariş oluşturabilmeniz, oluşturduğunuz siparişinize konu ürünün/ürünlerin tarafınıza teslimi, adınıza fatura düzenlenmesi, yeni ve güncel kampanyalardan haberdar edilebilmeniz, ilgi duyduğunuz ürün kategorilerine göre size özel kampanyalar veya promosyonların sunulması ve pazarlanması, Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, tedarikçiler ve üçüncü parti hizmet alınan şirketler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

C) Kişisel Verilere İlişkin Ayrıntılı Bilgilendirme (Hangi verilerinizi işliyoruz? Neden ve nasıl işliyoruz? Kimlere aktarıyoruz?)

www.kumanyagonder.com ve mobil uygulamalar’a üye olurken ilettiğiniz ve Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, ad, soyad, e-posta adresi ve şifreden oluşmakta olup, www.kumanyagonder.com ve mobil uygulamalardan üye girişi yapıp veya yapmaksızın oluşturacağınız siparişler akabinde henüz ödeme aşamasına geçmeden siparişinize konu ürünün/ürünlerin teslimatı ve adınıza fatura düzenlenmesi amacıyla ad, soyad, TC kimlik no, pasaport no, posta kodu, teslimat adresi, fatura adresi, cep telefonu no, sabit telefon no, e-posta adresi gibi ek bilgileri girmeniz gerekecektir. Şirketimiz işbu ek bilgileri; ödeme aşamasında sizinle akdedeceğiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin düzenlenmesinde, siparişinize konu ürünün/ürünlerin teslimatında, siparişiniz sebebiyle adınıza fatura düzenlenmesinde, talep etmiş olmanız halinde ek hizmetlerin ifasında, ve adınıza ya da www.kumanyagonder.com ve/veya mobil uygulama kullanıcılarına özel kampanya ve promosyon faaliyetleri düzenlenmesinde, kampanya çalışmaları ile çeşitli pazarlama stratejileri yapılmasında kullanacak ve bu işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Şirketimizce yetkilendirilen ve/veya birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır. İnternet sitesi içerisinde, kullanıcılar çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle, kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, adres, firma bilgileri, telefon, veya e-posta adresleri gibi) sitenin veri tabanlarına kayıt edilecektir.

Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, kullanıcının onay vermesi halinde yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir.

Ödeme işlemleri sırasında girilen Kredi kartı ödemelerinde talep edilen kart bilgileriniz gibi kişisel bilgileriniz güvenli işlem yapan SSL sertifikasına sahip sunucumuz tarafından ilgili bankanın ilgili birimine otomatik olarak aktarılır. Yasal süreçler haricinde, herhangi bir çalışanımız veya 3. taraf ile kesinlikle paylaşılmaz ve bu bilgiler depolanmaz.

Kullanıcı tarafından site’ye üye olmak amacı ile verilen kullanıcı bilgileri, o müşteri ile iletişim kurmak, malın teslimi ya da hizmetin ifası için iş ortaklarına kimlik/iletişim/ödeme bilgilerinizi vermek için kullanılır. Bunun dışında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun gereğince onay alınmış ise tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak ticari elektronik ileti grup şirketleri ve/veya iş ortakları ile size yeni ürünlerden haberdar etmek, reklam ve pazarlama amaçlı kullanabilmektedir.

Hızlı ve efektif sonuçlar vermesi açısından, internet sitelerinde sayfalar arası geçişlerde müşterilerini tanımak ve her sayfa geçişinde yeniden üyelik girişine gerek kalmaması ve kayıt sırasında verdiğiniz bilgilere erişmeniz için “oturum tanımlama” amacı ile “çerez” kullanmaktadır. Çerezler anlık olarak ara yüzde tutulmakta ve sayfalarımızı terk ettiğinizde kalıcı olmamaktadır. Bu uygulama hiçbir şekilde size ve kullandığınız cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kaydetmemektedir. Tanımlama ayarlarınızı değiştirerek “tanımlama bilgilerini” kabul etmeyebilirsiniz. İş bu halde; site içerisinde bulunan bütün interaktif özelliklerin kullanılması mümkün olmayabilir.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan iş bu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler, KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Şirketimiz, işbu aydınlatma metni çerçevesinde hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla ve hangi hukuki sebebe binaen işlendiğini yukarıda açıklamıştır. Bunun dışında talep edilecek tüm verilerde müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; Şirketimizin ortakları ve ileride Öğüt Grup A.Ş. ve/veya olması halinde grup Şirketlerine dahil olacak yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, üreticiler, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. Şirketimizin ortakları için www.ito.org.tr internet adresinden bilgi edinebilirsiniz.

D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimize ait ve/veya Şirketimiz tarafından işletilmekte olan  www.kumanyagonder.com   ve mobil uygulamalar kanalıyla, tarafınızca www.kumanyagonder.com ve mobil uygulamalar üzerindeki ilgili formun doldurulması suretiyle kısmen otomatik olarak toplanmaktadır.

E) Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kisiselveri@kumanyagonder.com adresinden bildirebilir veya üyelik hesabınızdan yapabilirsiniz.

F) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

G) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

H) KVKK 11 nci Maddede Sayılan Diğer Haklar

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  1. d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  3. f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselveri@kumanyagonder.com adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.